СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” /МАПА/ е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

Александър Иванов

е доктор по право, доцент по гражданско и семейно право, преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски” гр. Благоевград от 2003 г., от 2015 г. в Бургаския свободен университет до настоящия момент.

Автор е на над 20 научни публикации в областта на гражданското, облигационното и търговското право в специализирани научни издания у нас и в чужбина с висок импакт фактор. Освен това е автор на учебник по Търговски сделки и несъстоятелност и съавтор в два учебника – по Търговско право и Търговски сделки и несъстоятелност, както и на монографичното изследване „Прехвърляне на вземания”.
Доц. Д-р Иванов е вписан като адвокат от 2000 г. в Софийска адвокатка колегия. Той е професионалист с доказани умения и дългогодишен опит.
Основни области в които работи са: спорове по различни видове договори-за собственост, наследяване, семейно право, гражданско право, търговско право, облигационно право. При работа с колеги създава позитивна среда около себе си и цени личното достойнство на другите. Откроява се с качества като толерантност и отговорност.
Осъществява научно-изследователска дейност в областта на гражданскоправните науки. Научните му интереси са в областта на гражданското, облигационното и търговското право.

ЗАТВОРИ МЕНЮТО