SOFIA ARBITRATION COURT /SAC/

SOFIA ARBITRATION COURT /SAC/

AT THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR JUSTICE AND ARBITRATION /IAJA/

The Sofia Arbitration Court at the International Association of Justice and Arbitration Association is an independent judicial institution. We are part of an international community that currently has 17 countries.

SOFIA ARBITRATION COURT /SAC/

AT THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR JUSTICE AND ARBITRATION /IAJA/

The Sofia Arbitration Court at the International Association of Justice and Arbitration Association is an independent judicial institution. We are part of an international community that currently has 17 countries.

Арбитражна клауза

Арбитражна клауза, препоръчана от Софийски арбитражен съд при сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” :

„Всички спорове, отнасящи се до настоящия договор (споразумение), ще бъдат решавани от Софийски арбитражен съд при сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” съобразно неговия правилник.“

Арбитражната клауза е клаузата, която двете страни по даден договор могат да включат в него, за да се възползват от услугите на определен от тях арбитражен съд. Тази възможност е дадена от вътрешното и международно законодателство:

Граждански процесуален кодекс

Решение № 3 на Конституционния съд на РБ от 8.07.2008 г. – бр. 63 от 15.07.2008 г.; изм., бр. 69 от 5.08.2008 г., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 1.01.2010 г.(*) – изм., бр. 32 от 28.04.2009 г., доп., бр. 19 от 13.03.2009 г., изм. и доп., бр. 42 от 5.06.2009 г.; изм.,

 

Решение № 4 на Конституционния съд на РБ от 16.06.2009 г. – бр. 47 от 23.06.2009 г.; бр. 82 от 16.10.2009 г., изм. и доп., бр. 13 от 16.02.2010 г.), чл. 1, ал.2 и пар. 3, ал. 1 от

Преходни и заключителни разпоредби на Закона за международния търговски арбитраж (ДВ, бр. 60 от 5.08.1988 г., изм. и доп., бр. 93 от 2.11.1993 г., изм., бр. 59 от 26.05.1998 г., изм. и доп., бр. 38 от 17.04.2001 г., бр. 46 от 7.05.2002 г.; Решение № 9 от 24.10.2002 г. на Конституционния съд на РБ – бр. 102 от 1.11.2002 г.; изм., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г.)

Списък на арбитрите

ПРАВИЛНИК НА СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД ПРИ СДРУЖЕНИЕ „МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ”

I.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

II.УСКОРЕНО ПРОИЗВОДСТВО
I
II. ИСК И ОТГОВОР НА ИСКА
I
V. КНИЖА, СЪОБЩЕНИЯ И ВРЪЧВАНЕ
V. РЕШАВАЩ ОРГАН
V
I. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО
VI
I. ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
VIII. ТАКСИ, РАЗНОСКИ И КАРТОТЕКА

ЗАТВОРИ МЕНЮТО