СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” /МАПА/ е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

В портала имате възможност да прегледате електронните копия на Вашите арбитражни дела, включително и да свалите в pdf формат различни документи, съдържащи се във Вашето дело.

Достъп до конкретно електронно дело в системата могат да получат единствено страните и техните представители (определени по силата на закона или чрез упълномощаване), но само след тяхното изрично писмено волеизявление, депозирано в деловодството на Софийски арбитражен съд. Достъпът се управлява (разрешава, променя или спира) от Софийски арбитражен съд при сдружение „МАПА”.

Достъпът в системата се осъществява с помощта на потребителски профил, представляващ потребителско име и парола.

За да Ви бъде предоставен достъп в системата, е необходимо да отправите искане за достъп до деловодството на САС.

Моля да имате предвид, че през портала са достъпни само данни и документи, свързани с делата на Софийски арбитражен съд.

За по-детайлна информация прочетете нашите Правила за достъп.

Правила за достъп и образци на заявления

Общи указния

За да използвате функционалностите на Портала (например достъп до електронно копие на дело, електронно призоваване, изпращане на съобщения по конкретно дело и др.), е необходимо да имате потребителски профил. Право на такъв профил има всяко лице, което е страна или упълномощен представител по арбитражно дело по описа на Софийски арбитражен съд при Международна асоциация за правосъдие и арбитраж. Искането за създаване на профил се заявява лично чрез подаване на заявление по образец, депозирано в деловодството на Софийски арбитражен съд или изпратено до официалния електронен адрес за кореспонденция на САС /arbitraj.court@gmail.com/ и важи до приключване на арбитражното производство.

След като вече имате достъп до електронно правосъдие, имате възможност, при влизане в системата, да видите електронното копие на Вашето арбитражно дело или да получите електронна призовка / съобщение.

ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПРОМЯНА НА ЛИЧЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

Заявление за достъп до електронно дело и електронно призоваване

Заявлението се използва при искане за получаване на достъп до дело и/или при искане за електронно призоваване за конкретно дело – линк за сваляне

Заявление за отказ от достъп до дело или електронно призоваване

Заявлението се използва при искане на прекратяване на личен достъп до дело и/или отказ от електронно призоваване – линк за сваляне

Заявление за прекратяване на достъп на трето лице

Заявлението се използва при искане за прекратяване на достъпа до електронно дело на трето лице, различно от заявителя. Такова заявление може да се подаде например, когато страна е сменила своя процесуален представител и желае да ограничи достъпа до делото за стария си представител – линк за сваляне

ЗАТВОРИ МЕНЮТО