СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” /МАПА/ е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

Арбитражна клауза

Арбитражна клауза, препоръчана от Софийски арбитражен съд при сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” :

„Всички спорове, отнасящи се до настоящия договор (споразумение), ще бъдат решавани от Софийски арбитражен съд при сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” съобразно неговия правилник.“

Арбитражната клауза е клаузата, която двете страни по даден договор могат да включат в него, за да се възползват от услугите на определен от тях арбитражен съд. Тази възможност е дадена от вътрешното и международно законодателство:

Граждански процесуален кодекс

Решение № 3 на Конституционния съд на РБ от 8.07.2008 г. – бр. 63 от 15.07.2008 г.; изм., бр. 69 от 5.08.2008 г., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 1.01.2010 г.(*) – изм., бр. 32 от 28.04.2009 г., доп., бр. 19 от 13.03.2009 г., изм. и доп., бр. 42 от 5.06.2009 г.; изм.,

 

Решение № 4 на Конституционния съд на РБ от 16.06.2009 г. – бр. 47 от 23.06.2009 г.; бр. 82 от 16.10.2009 г., изм. и доп., бр. 13 от 16.02.2010 г.), чл. 1, ал.2 и пар. 3, ал. 1 от

Преходни и заключителни разпоредби на Закона за международния търговски арбитраж (ДВ, бр. 60 от 5.08.1988 г., изм. и доп., бр. 93 от 2.11.1993 г., изм., бр. 59 от 26.05.1998 г., изм. и доп., бр. 38 от 17.04.2001 г., бр. 46 от 7.05.2002 г.; Решение № 9 от 24.10.2002 г. на Конституционния съд на РБ – бр. 102 от 1.11.2002 г.; изм., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г.)

Списък на арбитрите

ПРАВИЛНИК НА СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД ПРИ СДРУЖЕНИЕ „МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ”

I.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

II.УСКОРЕНО ПРОИЗВОДСТВО
I
II. ИСК И ОТГОВОР НА ИСКА
I
V. КНИЖА, СЪОБЩЕНИЯ И ВРЪЧВАНЕ
V. РЕШАВАЩ ОРГАН
V
I. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО
VI
I. ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
VIII. ТАКСИ, РАЗНОСКИ И КАРТОТЕКА

НОВИНИ

ЗАТВОРИ МЕНЮТО