Безплатни слот игри без регистрация на телефона за изтегляне

  1. машина за хазартна игра: Поисках да разреша свободната си игра по същия начин.
  2. лиценз за онлайн хазарт - Например, имате възможност да се насладите на стотици различни опции за рулетка заедно с бонус сделки и оферти.
  3. играйте Lightning Box слотове безплатно: Единственият начин да разберете 10-те в употреба е, когато линиите се показват за кратко на екрана.

Най-добрите онлайн игрални автомати без регистрация за истински пари

Book Of Dead Casino ротативки и игри на живо
Има над 1000 игри, за да проверите тук, и заедно с тези игри, първокласни услуги и бързи тегления също очакват играчи, които се регистрират в това казино.
демо слот игри
Реквизитните залози могат да се поставят и на представянето на отделен играч, като например дали Роби Гросман ще удари хоумрън или колко тъчдауна ще хвърли Джаред Гоф в игра.
Ако спрете на джакпота, печелите джакпота.

Завъртания без депозит безплатно на телефона

без депозит бонус в българия
Бърза и изпълнена с действие, тази казино игра гарантира добро време.
Kingdom Casino казино игри
Няма допълнителни промоции за съществуващи клиенти.
лотарията джакпот

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” /МАПА/ е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

Устав

Устав

Устав на Софийски арбитражен съд

Приет на 30.09.2016 г., влязъл в сила от 01.10.2016 г.

Статут

Чл. 1 (1) Към СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” се създава независима правораздавателна институция Софийски арбитражен съд.
(2) Седалището на Софийски арбитражен съд е в град София, ул. „Искър” № 8, ет.5

Компетентност

Чл.2 (1) Софийски арбитражен съд разрешава граждански и търговски имуществени спорове, както и спорове за попълване празнини в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства между страни, физически или юридически лица, както с местожителство и седалище в Република България, така и в чужбина.
(2) Споровете се разглеждат съобразно Правилник на Софийски арбитражен съд, приет на Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж”, проведено на 30.09.2016г., в сила от 01.10.2016г.

Структура

Чл.3 (1) Арбитражният съд се състои от Председател, заместник – председатели, арбитри и секретариат.
(2) Арбитражният съд разрешава възложените му спорове чрез състав от трима арбитри или чрез един арбитър. Техните права и задължения са еднакви.

Председател и заместник – председатели

Чл. 4 (1) Председателят и заместник – председателите се избират от Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” за срок от три години.
(2) Председателят и заместник – председателите имат следните функции:
• вземат мерки за изпълнение на решенията на арбитражната колегия;
• вземат решения относно дейността на съда;
• вземат решение за присъждане на грамота за заслуги към Софийски арбитражен съд
(3) Решенията на Председателя и заместник – председателите на Арбитражния съд се изготвят в писмен вид и се подписват от него.
Чл. 5 (1) Председателят на Арбитражния съд представлява съда в страната и чужбина.
(2) Председателят свиква на заседание арбитражната колегия, отчита дейността на съда пред арбитражната колегия.

Арбитри

Чл. 6 (1) Арбитрите се вписват и заличават от листите с решение на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” по всяко време вписаните арбитри могат да бъдат заличавани: при смърт; поради навършване на пределната възраст, определена от УС; при изпадане в трайна невъзможност да изпълняват задълженията си; при груби нарушения на Устава и Правилника на САС, а така също и ако в течение на две години не са били посочвани като арбитри от страни по делата.
(2) Като арбитри могат да бъдат вписани пълнолетни граждани, неосъждани, с висше образование. В листата се посочват: името на арбитъра, годината на раждане, неговата длъжност или професия, научна степен (звание), специалност и местожителство.
(3) Арбитрите са независими и безпристрастни при изпълнение на своите функции. Те не са представители на страните. Арбитрите са длъжни да пазят тайната на съвещателните заседания на съда, както и тайна относно данните, които са узнали във връзка с изпълнението на длъжността си.
(4) Когато едно лице е предложено да бъде арбитър или председател на решаващия орган, то трябва да посочи в писмена декларация до Секретариата всички обстоятелства, които могат да породят основателни съмнения за неговата безпристрастност или независимост. Арбитърът има това задължение и след неговото назначаване. Тази декларация се изпраща на страните.
(5) Листите се предоставят на всеки заинтересован и се публикуват в интернет страницата на съда.

Несъвместимост

Чл. 7 (1) Арбитрите не могат да дават устни или писмени мнения и консултации на страните, които са от компетентността на други арбитри от САС. Арбитри, участващи в търговски дружества, не могат да приемат избора им или назначаването им за арбитри по дела, които страната по делото е търговското дружество, в което участват.
(2) Не могат да бъдат арбитри: народни представители, министри, заместник-министри, ръководители на ведомства, членове на Конституционния съд и други лица, на които с нормативен акт не е разрешено да бъдат арбитри.

Задължения на арбитрите

Чл. 8 (3) Арбитрите следят за заплащането на арбитражните такси, арбитражните разноски и депозитите за вещи лица по арбитражното дело, по което са избрани или назначени.
(4) При липса на разпореждане на Решаващия орган по арбитражно дело за заплащане на дължими съгласно Тарифата на арбитражния съд арбитражните такси, арбитражните разноски или депозитите за вещи лица, същите се заплащат солидарно от арбитрите, избрани или назначени по делото, като се прихващат от дължимото им възнаграждение.

Арбитражна колегия

Чл. 9 (1) Арбитрите образуват арбитражна колегия, която:
• взема решения по организационни въпроси на съда;
• обсъжда отчета на Председателя на съда за предходната година и взема решение по него;
• обсъжда практиката на съда по нормативни актове, общи за вътрешните и международни дела, с оглед нейното уеднаквяване.
(2) Арбитражната колегия се представлява от председател, който може и да не е арбитър. Председателят на арбитражната колегия се назначава от председателя на сдружението с мандат от 3 години.

Секретариат

Чл. 10 (1) Канцеларията на Арбитражния съд се състои от секретари и други длъжностни лица, назначени от Председателя на Сдружение с нестопанска цел „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж”
(2) Секретарите на съда организират деловодството, водят кореспонденцията на съда и извършват онези действия по делата, които са им възложени от правилниците.

Финанси

Чл. 11 (1) Всички суми, постъпващи по делата на Софийски Арбитражен съд, се внасят по отделна банкова сметка на Сдружение с нестопанска цел „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж”
(2) Разходите за издръжката на Софийски Арбитражен съд са за сметка на Сдружение с нестопанска цел „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж”
(3) За участие в делата и тяхното решаване, арбитрите получават възнаграждения, определени с Тарифа за арбитражните такси и разноски по дела, които се разглеждат от Софийски Арбитражен съд при Сдружение „Муждународна асоцияция за правосъдие и арбитраж”.

Устав, правилници и тарифи

Чл. 11 Уставът на Арбитражния съд, правилниците за решаване на споровете, тарифите за арбитражните такси и възнагражденията на арбитрите се приемат и изменят от Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж”.
Настоящият устав е приет от Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” на заседанието му на 30.09.2016 г. и е влязъл в сила 01.10.2016г.

Списък на арбитрите

ЗАТВОРИ МЕНЮТО