Онлайн игри за печалби 2023

  1. казината в българия: Ако геймърът иска да играе слотове за първи път, тогава той трябва да погледне най-популярните слотове с 1 печеливша линия.
  2. Aviator казино онлайн вход - Книгата на Посейдон слот е произведена на платформата ХТМЛ5.
  3. Verde Casino App и мобилна версия: Магик слотове е регистриран бронзов казино сестра сайт и също е собственост на една и съща организация.

3Д рулетка без депозит казина безплатно

Poker Casino ротативки и игри на живо
С други думи, Играта разполага с много интересни бонуси, които биха могли да вземат играчите на велик ездач през морета и океани, тъй като те излизат с риби и други подводни същества.
как се депозира чрез Orangepay в казино сайтове
Имате въпроси относно казино Ривър Бел.
Разнообразието е едно от красивите неща, които онлайн Играчите получават от своя опит.

Без депозит безплатни игри казино 2023

Paypal Casino казино игри безплатно
Обещанието му да се съсредоточи единствено върху кампанията си за преизбиране не успя да успокои спекулациите, че в крайна сметка може да реши да подаде кандидат-президентска кандидатура.
крупие игрални автомати
Ръш игри Не изисква лиценз за работа Казино4фун и спортна зона.
залози за днес

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” /МАПА/ е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

Тарифа

Тарифа за арбитражните такси и разноски по дела, които се разглеждат от Софийски Арбитражен съд при Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” – 2016 г

Параграф 1 - Арбитражна такса и депозит

(1) По водене на делото се събират арбитражна такса и депозит за разноски.


(2) „Арбитражна такса“ е сумата, която се събира за покриване на общите разноски на Арбитражния съд, включително възнаграждението на арбитрите.


(3) „Депозит“ е сумата, събирана за разноските, които се правят по отделните дела за призоваване и съобщения, за връчване на книжа, за преводач, за водене на стенографски протокол, за издаване на удостоверения и други подобни.

Параграф 2 - Размер на арбитражната такса

(1) Арбитражният съд събира арбитражна такса, която се определя в зависимост от цената на иска по следната таблица:

Цена на иска (BGN) Арбитражна такса (BGN)
– до 1 000 200
от 1 001 до 5 000 250 + 3.5 % за сумата над 1 001
от 5 001 до 25 000 380 + 3.5 % за сумата над 5 001
от 25 001 до 100 000 620 + 3.5 % за сумата над 10 001
от 100 001 до 500 000 3250 + 3 % за сумата над 100 001
от 500 001 до 1 000 000 11 120 + 2% за сумата над 500 001
от 1 000 001 – 29 000 + 3% за сумата над 1 000 001лв.

(2) Арбитражната такса се предплаща. При плащане чрез банков превод таксата се смята платена в деня, когато бъде заверена банковата сметка на САС при Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж”.

(3) При увеличение на иска се внася допълнителна арбитражна такса, като нейният размер представлява разликата между таксата, която се дължи върху цената на иска след увеличението и внесената вече такса.

(4) При обективно съединяване на исковете, ако общата цена на исковете е под 50 000 лева, арбитражната такса се увеличава, както следва:
· ако броят на съединените искове е от 3 до 5 – определената по реда на горната таблица арбитражна такса се увеличава с коефициент 1.2;
· ако броят на исковете е между 5 и 10 – арбитражната такса се увеличава с коефициент 1.5;

· ако броят на съединените искове надхвърля 10 – с коефициент 2.

(5) Ако по уговорка на страните по международно дело последното се води на език, различен от български, определената по реда на горната таблица арбитражна такса се увеличава с коефициент 1.2.

(6) Когато иск или възражение за прихващане са предявени в чужда валута, цената на иска или възражението за прихващане се определя в български лева според обменния курс на БНБ в деня на предявяване. Арбитражната такса и депозит се определят в български лева, а по международни дела и в евро според фиксирания курс на еврото.

(7) Страните могат да внасят арбитражните такси и депозити в предпочитана от тях валута, за която САС при Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” има открити сметки. При връщане на суми последните се връщат във валутата, в която са внесени.

(8) При предявен частичен иск, таксата се изчислява върху предявения частичен размер, но не по-малко от 10% от пълния размер.

Параграф 3 - Намаляване на размера и частично връщане на арбитражната такса

(1) Ако делото се разглежда от един арбитър, се събират 80% от размера на дължимата арбитражна такса, определена в §2, ал.1 от Тарифата за арбитражни такси и разноски.

(2) При прекратяване на делото на ищеца се връщат:
1. 75 % от внесените арбитражна такса и депозит, ако прекратяването е станало преди конституирането на Решаващия орган.

2. 50% от внесената арбитражна такса, когато делото е прекратено след като Решаващият орган е конституиран.

3. 25% от внесената такса при произнасяне по възражението за некомпетентност с решението по делото, при прекратяване на производството по евентуален иск или евентуално възражение за прихващане, постановени при решаване на делото, както и когато страните са поискали прекратяване в срока за постановяване на решението.

(3) Разпоредбите на предходната алинея не се прилагат, когато внесената такса е в минимален размер, както и когато ищецът е оттеглил иска или бездейства, след като Решаващият орган е постановил предварително решение, обуславящо изцяло изхода на делото.
(4) Определението за връщане на част от арбитражната такса се постановява от Решаващия орган, а когато той не е образуван – от Председателя на Софийски Арбитражен съд.

Параграф 4 - Арбитражна такса по насрещен иск и по възражение за прихващане

За насрещния иск и възражението за прихващане арбитражна такса се събира съобразно правилата за първоначалния иск.

Параграф 5 - Депозит за арбитражни разноски

(1) Депозитът за разноски се определя от Председателя на Софийски арбитражен съд и се предплаща от ищеца.

(2) При постановяване на решението или прекратяване на делото депозитът се отчита от Решаващия орган. Той задължава Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” да възстанови на ищеца неизразходваната част от внесения депозит, съответно задължава ищеца да довнесе разликата между внесения депозит и действителния размер на направените по делото разноски. Ако Решаващият орган не е образуван, депозитът се отчита от Председателя на Софийски Арбитражен съд.

Параграф 6 - Разноски за събиране на доказателства по делото

(1) Сумите за възнаграждение на вещи лица и техните командировки, ако се налагат такива във връзка с изготвяне на заключенията, както и сумите за извършване на оглед, се внасят предварително от страната, която ги е поискала, в размер, определен от Решаващия орган.


(2) Разноските, свързани с довеждането на допуснат свидетел, се поемат от страната, която го е поискала.

Параграф 7 - Допълнителни разноски

(1) Когато по искане на страните заседанията на Решаващия орган се провеждат извън седалището на Арбитражния съд, допълнителните разноски за това се внасят предварително от страните по равно. След приключване на делото те се отчитат от Решаващия орган, който се разпорежда за връщането на неизразходваната част, ако има такава, респ. за довнасяне на разликата.


(2) Страната, която е посочила арбитър, чието участие в заседанията на Решаващия орган е свързано с разноски по пътуването и пребиваването му в седалището на Арбитражния съд в гр. София, внася предварително сумата за тези разходи, които остават за нейна сметка, независимо от изхода на делото.

Параграф 8 - Отговорност на страните за арбитражната такса, депозита и разноските

1) Ако страните не са уговорили друго, разходите за арбитражна такса, депозит и събиране на доказателства по делото се присъждат в тежест на страната, срещу която е постановено решението, а когато искът е уважен частично, те се присъждат пропорционално на уважената и отхвърлената част от иска. Разходи за явяване на допуснат свидетел се присъждат, ако са доказани от страната, която ги претендира, но техният размер не може да надхвърля нормативно определените разходи за командировки.


(2) Страната, която има право на разноски, може да иска да й бъдат присъдени доказаните нормални разходи, които тя е направила за своята процесуална защита по делото. Тези разходи тя трябва да докаже пред Софийски арбитражен съд.


(3) На страната, представлявана от юрисконсулт или ползвала адвокатска защита по делото, но не представила доказателства за извършените разходи, се присъжда минималният размер, определен в Тарифата за арбитражните такси и разноски по дела, които се разглеждат от Софийски Арбитражен съд при Сдружение „Муждународна асоцияция по правосъдие и арбитраж”


(4) Ответникът има право на разноски и при прекратяване на делото съобразно предходните алинеи.

Параграф 9 - Отговорност на страните за разноски в обезпечителното производство

1) Ако страните не са уговорили друго, всяка страна има право да иска присъждане съобразно пар. 8, ал. 1 и 2 на разноските, направени в производство по обезпечение на иск – предмет на арбитражното производство.


(2) Разноските по предходната алинея включват арбитражна такса и нормалните разходи, които страната е направила за своята процесуална защита в обезпечителното производство. Тези разноски трябва да бъдат доказани пред Решаващия орган.

(3) При ускорени производства по потребителски спорове с материален интерес до 5000 лева страната, ползвала адвокатска или юрисконсултска защита по делото, но не представила доказателства за извършените разходи, се присъжда разноски за адвокатско или юрисконсултско възнаграждение както следва :

При материален интерес от 0-50 лева – не се присъждат.

При материален интерес от 50-100 лева – 50 лева.

При материален интерес от 100-300 лева – 100 лева.

При материален интерес от 300-500 лева – 200 лева.

При материален интерес от 500-1000 лева – 220 лева.

При материален интерес от 1 000-2 500 лева – 250 лева.

При материален интерес от 2500-5000 лева – 300 лева.

ЗАТВОРИ МЕНЮТО